您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业资讯 >

《三字经》拼音版

行业资讯 / 2022-06-01 00:00

本文摘要:rén zhī chū xìng běn shàn人 之 初 , 性 本 善。xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近 , 习 相 远。gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。 xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 ,择 邻 处。zǐ bù xué duàn jī zhù 子 不 学 ,断 机 杼。

华体会官网

rén zhī chū xìng běn shàn人 之 初 , 性 本 善。xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相 近 , 习 相 远。gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 , 性 乃 迁。jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之 道 , 贵 以 专。

xī mèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟 母 ,择 邻 处。zǐ bù xué duàn jī zhù 子 不 学 ,断 机 杼。

dòu yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山 , 有 义 方。jiào wǔ zǐ míng jù yáng 教 五 子 ,名 俱 扬。yǎng bú jiào fù zhī guò 养 不 教 ,父 之 过。jiào bù yán shī zhī duò 教 不 严 ,师 之 惰。

zǐ bù xué fēi suǒ yí 子 不 学 , 非 所 宜。yòu bù xué lǎo hé wéi 幼 不 学 , 老 何 为。yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不 琢 , 不 成 器。rén bù xué bù zhī yì 人 不 学 , 不 知 义。

wèi rén zǐ fāng shào shí 为 人 子 ,方 少 时。qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲 师 友 , 习 礼 仪。xiāng jiǔ líng néng wēn xí 香 九 龄 , 能 温 席。

xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲 ,所 当 执。róng sì suì néng ràng lí 融 四 岁 ,能 让 梨。tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长 , 宜 先 知。shǒu xiào tì cì jiàn wén首 孝 弟 ,次 见 闻。

zhī mǒu shù shí mǒu wén 知 某 数 ,识 某 文。yī ér shí shí ér bǎi 一 而 十 , 十 而 百。bǎi ér qiān qiān ér wàn 百 而 千 , 千 而 万。

sān cái zhě tiān dì rén 三 才 者 ,天 地 人。sān guāng zhě rì yuè xīng 三 光 者 ,日 月 星。sān gāng zhě jūn chén yì 三 纲 者 ,君 臣 义。

fù zǐ qīn fū fù shùn 父 子 亲 ,夫 妇 顺。yuē chūn xià yuē qiū dōng 曰 春 夏 ,曰 秋 冬。cǐ sì shí yùn bù qióng 此 四 时 ,运 不 穷。yuē nán běi yuē xī dōng曰 南 北 ,曰 西 东。

cǐ sì fāng yìng hū zhōng 此 四 方 ,应 乎 中。yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ 曰 水 火 ,木 金 土。cǐ wǔ xíng běn hū shù 此 五 行 , 本 乎 数。

yuē rén yì lǐ zhì xìn 曰 仁 义 ,礼 智 信。cǐ wǔ cháng bù róng wěn 此 五 常 ,不 容 紊。

dào liáng shū mài shǔ jì 稻 粱 菽 ,麦 黍 稷。cǐ liù gǔ rén suǒ shí 此 六 谷 , 人 所 食。mǎ niú yáng jī quǎn shǐ 马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。cǐ liù chù rén suǒ sì 此 六 畜 , 人 所 饲。

yuē xǐ nù yuē āi jù 曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。ài wù yù qī qíng jù 爱 恶 欲 , 七 情 具。páo tǔ gé mù shí jīn 匏 土 革 , 木 石 金。sī yǔ zhú nǎi bā yīn 丝 与 竹, 乃 八 音。

gāo zēng zǔ fù ér shēn 高 曾 祖 , 父 而 身。shēn ér zǐ zǐ ér sūn 身 而 子 , 子 而 孙。zì zǐ sūn zhì xuán zēng 自 子 孙 , 至 玄 曾nǎi jiǔ zú rén zhī lún 乃 九 族 , 人 之 伦。

fù zǐ ēn fū fù cóng 父 子 恩 , 夫 妇 从。xiōng zé yǒu dì zé gōng 兄 则 友 , 弟 则 恭。zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng 长 幼 序 , 友 与 朋。

jūn zé jìng chén zé zhōng 君 则 敬 , 臣 则 忠。cǐ shí yì rén suǒ tóng 此 十 义 , 人 所 同。

fán xùn méng xū jiǎng jiū 凡 训 蒙 , 须 讲 究。xiáng xùn gǔ míng jù dòu 详 训 诂 , 明 句 读。wéi xué zhě bì yǒu chū 为 学 者 , 必 有 初。xiǎo xué zhōng zhì sì shū 小 学 终 , 至 四 书。

华体会官网

lún yǔ zhě èr shí piān 论 语 者 , 二 十 篇。qún dì zǐ jì shàn yán 群 弟 子 , 记 善 言。

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 孟 子 者 , 七 篇 止。jiǎng dào dé shuō rén yì讲 道 德 , 说 仁 义。zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸 , 子 思 笔。zhōng bù piān yōng bú yì 中 不 偏 , 庸 不 易。

dà xiǎo dàì zhù lǐ jì大 小 戴 , 注 礼 记。shù shèng yán lǐ yuè bèi 述 圣 言 ,礼 乐 备。yuē guó fēng yuē yǎ sòng 曰 国 风 , 曰 雅 颂。

hào sì shī dāng fěng yǒng 号 四 诗 , 当 讽 咏。shī jì wáng chūn qiū zuò 诗 既 亡 , 春 秋 作。yù bāo biǎn bié shàn è寓 褒 贬 , 别 善 恶。

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 三 传 者 ,有 公 羊。yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 有 左 氏 , 有 谷 梁。

jīng jì míng fāng dú zǐ 经 既 明 , 方 读 子。cuō qí yào jì qí shì撮 其 要 , 记 其 事。

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 五 子 者 有 荀 扬。wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 文 中 子 ,及 老 庄。jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 经 子 通 , 读 诸 史。

华体会官网

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ考 世 系 , 知 终 始。zì xī nóng zhì huáng dì 自 羲 农 , 至 黄 帝。hào sān huáng jū shàng shì 号 三 皇 , 居 上 世。

táng yǒu yú hào èr dì 唐 有 虞 ,号 二 帝。xiāng yī xùn chēng shèng shì相 揖 逊 ,称 盛 世。xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹 , 商 有 汤。zhōu wén wǔ chēng sān wáng 周 文 武 , 称 三 王。

xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子 , 家 天 下。sì bǎi zǎi qiān xià shè 四 百 载 , 迁 夏 社。tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏 ,国 号 商。liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 六 百 载 ,至 纣 亡。

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 周 武 王 , 始 诛 纣。bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 八 百 载 , 最 长 久。zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。Chěng gān gē shàng yóu shuì逞 干 戈 , 尚 游 说。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 始 春 秋 ,终 战 国。wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。yíng qín shì shǐ jiān bìng 嬴 秦 氏 ,始 兼 并。chuán èr shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 , 楚 汉 争。

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 高 祖 兴 , 汉 业 建。zhì xiào ping wáng mǎng cuàn。


本文关键词:华体会,《,三字经,》,拼音,版,人,之,初,性,本,善,。

本文来源:华体会-www.hdxyqhwb.com